A R C H E П а ч а т а к № 6 (29) – 2003
Пачатак  Навіны  Форум  Пошук  Аўтары  Цалкам  Іншае


62003
» да Зьместу «

 


Эўропа на ўсход ад Эўропы
аналітыка • эсэістыка • крытыка • рэцэнзіі

 


спавешчаньні

  АРНОЛЬД МАКМІЛІН

(27Kb) Вокладка ARCHE 6-2003. «ЭЎРОПА НА ЎСХОД АД ЭЎРОПЫ». Малюнак Уладзімера Адамчыка “Маленькі Анёльчык”, дызайн Зьмітра Герасімовіча.

   Мінулыя нумары:

   Віленская Анталёгія
   Чэскі Альбом
   Pax Americana
   Туманнасьці
  беларускай гісторыі

   Расейскі нумар
   Андрэй Хадановіч
   Нашы дзеткі
   Часопіс для ўсіх
   Скарына
(6’2001)
   Украінскі нумар
   Скарына
(4’2001)
   Скарына
(3’2001)
   Народны нумар
   Скарына
(1’2001)
   Мэдыцына
   Скарына
(8’2000)
   Слоўнік Свабоды
   Скарына
(6’2000)
   Глёбус
   Скарына
(4’2000)
   Габрэі
   Скарына
(2’2000)
   Панславізм
   Паталёгіі
   Кабеты
   Вайна
   Постмадэрнізм
   Парнаграфія

 

 

Арнольд Макмілін
Чым адрозніваюцца
і хто вінаваты


Нина Мечковская. Белорусский язык: Социолингвистические очерки. / Specimina Philologiae Slavicae, 138. — München: Verlag Otto Sagner, 2003.

Да праблемы беларускай нацыянальнай самасвядомасцi, якую вырашае Беларусь пасля распаду Савецкага Саюзу, у палiтычных дэбатах падыходзяць па-рознаму. Ключавы пункт ва ўсёй праблеме звязаны з пытаннем пра беларускую мову. Дэманстрацыi, якiя ўлада бязлiтасна разганяе і якiя, тым не менш, у буйных беларускiх гарадах робяцца ўсё больш рэгулярнымi, — гэта найбольш адкрытае, рашучае і пафаснае выражэнне трывог не толькi аб дэмакратыi, але і аб мове. Пафаснасць зусiм не ўласцiва таму падыходу да розных сацыяльных і палiтычных аспектаў моўнай сiтуацыi ў краiне на працягу апошнiх дзесяцi гадоў, якi паказаны ў кнiзе Нiны Мячкоўскай. Аўтарка выяўляе сябе хутчэй у якасцi назiральнiка, чым перадузятага каментатара, але менавiта таму эфект гэтай кнiгi — паводле жанру даследнiцкай, добра дакументаванай і з iмкненнем да поўнай доказнасцi — асаблiва ўражвае. У наш час гэта важная і неабходная кнiга.

Прафесарка Мячкоўская, сёння вядучы беларускi спецыялiст у соцыялiнгвiстыцы, аўтарка шэрагу кнiг з агульнай і сацыяльнай лiнгвiстыкі, уключыла ў гэтае выданне серыю разгорнутых даследаванняў асноўных спрэчных пытаннях пра характар і статус мовы ў Беларусi. Храналагiчныя межы разгляданай рэальнасцi шырокiя — пачынаючы ад гiстарычных перадумоў сучасных калiзiй да дурных палiтычных авантураў бягучых дзён і ад выбару алфавiту беларускiмi пiсьменнiкамi ХIХ стагоддзя да зрыву ў 2002 годзе перамоваў памiж прэзiдэнтамi Беларусi і Расii наконт аб’яднання дзвюх краінаў. Шмат якiя з тых праблем, што абмяркоўваюцца ў кнiзе, маглi б абудзiць дыскусіi, аднак, дзякуючы чыста даследнiцкай iнтанацыi, адначасова стылiстычна блiзкай да жывога маўлення, большасць праблем у кнiзе апісваецца спакойна і цалкам празрыста, у тым лiку шматлiкiя цяжкiя дылемы, што стаяць перад свядомасцю зацкаванай беларускай iнтэлiгенцыi. Прафесарка Мячкоўская наўмысна адмовiлася ад мадэрнiзацыi шэрагу артыкулаў, што выйшлi ў свет некалькi гадоў таму, аднак усе тэксты чытаюцца так, быццам яны публiкуюцца ўпершыню, ствараючы, такiм чынам, своеасаблiвую жывую гiсторыю грамадскай свядомасцi.
 

  — прафэсар расейскай літаратуры лёнданскага ўнівэрсытэту. Сярод навуковых зацікаўлень- няў вылучае сучасную расейскую прозу, расейскую музыку, а таксама беларускую літаратуру й мову. Летась выдаў манагра- фію «Belarusian Litera- ture of the Diaspora».
   

У кнiзе сем артыкулаў, першы з якiх — «Статус і функцыi расійскай мовы ў апошнiх савецкiх законах аб мове» (1992) — з’яўляецца аналiтычным аглядам спробаў савецкай улады рэгуляваць выбар і ужыванне моваў у розных сферах грамадскага жыцця, ад адукацыi да афiцыйных папер і ад шыльдаў да абвестак. У пастскрыптуме (2003), прыгадваючы неразважлiвы аптымiзм пачатку 1990-х, выклiканы наданнем беларускай мове статусу дзяржаўнай, аўтарка пiша пра фiнал надзеяў: у Беларусi аптымiзм скончыўся пасля рэферэндуму 1995 году; з былых савецкiх рэспублiк Беларусь стала адзiнай краiнай (выключаючы Кыргызстан), дзе расійская мова атрымала юрыдычны статус, роўны статусу нацыянальнай мовы.

У другiм артыкуле — «Моўная сiтуацыя ў Беларусi: этычныя калiзii дзвюхмоўя» (1994) — разглядаецца Другое беларускае адраджэнне 1989—1991 гадоў (першае мела месца ў 1906—1918 гадах). Пасля гiстарычнага экскурсу пра лiтаратурную мову Вялiкага Княства Лiтоўскага, пра сiтуацыю ў ХIХ стагоддзі і кароткi перыяд беларусiзацыi ў 1920-я гады сп-ня Мячкоўская ставiць пытанне пра тое, цi можна наагул спынiць і пераадолець наступствы той палiтыкi русiфiкацыi, якую на пачатку 1930-х гады павялi бальшавiкi. Хто, пытаецца аўтарка, вiнаваты ў дэнацыяналiзацыi беларускага народу? Яе галоўным фактарам быў расійскi шавiнiзм у адносiнах і да Ўкраiны, і да Беларусi (нядаўна ён быў канспектыўна ўзноўлены ў кнiзе Салжанiцына), пры тым што адносную блiзкасць да расійскай мовы і беларушчыны, і ўкраiншчыны, зразумела, прыходзiцца прызнаць фактарам, якi абумовiў неспрыяльныя пазiцыi гэтых моваў у Расійскай / Савецкай iмперыi (у параўнаннi са становiшчам моваў, генеалагiчна больш аддаленых ад расійскай). Таблiцы з разнастайнымi статыстычнымi звесткамi заклiканы высветлiць розныя аспекты беларускай этналiнгвiстычнай сiтуацыi, у тым лiку ў супастаўляльным плане. Услед за статыстыкай разглядаюцца своеасаблiвасць этналiнгвiстычнай самаiдэнтыфiкацыi беларусаў, характар беларуска-расійскага дзвюхмоўя ў цэлым, а таксама розныя матывы злучэння дзвюх моўных стыхiй у адным тэксце: iронiя, цытатнае клiшэ, тлумачэнне беларускага слова з дапамогай расійскага эквiвалента, скарыстанне слова з iншай мовы дзеля стварэння асаблiвых канатацый i, вядома, лексiчнае змяшэнне без усялякiх матываў (як самы звычайны выпадак беларуска-расійскай iнтэрферэнцыi). Напрыканцы артыкулу абмяркоўваюцца перспектывы таго, што аўтарка называе “нацыянальны рамантызм і моўная практыка” (с.43), уключна з працэсамi, якiм Васiль Быкаў даў векапомнае азначэнне “агонiя нацыянальнай мовы” (с.44).

Наступны артыкул мае пераважна гiстарычны характар: «Навошта аднаму народу дзве азбукi? (Кiрылiца ды лацiнка ў калiзiях беларускага адраджэння)» (1998). Асноўная і прадказальная выснова такая: суiснаванне двух алфавiтаў значна аслабляла першае беларускае адраджэнне.
 

   
   

У чацвертым, вельмi вялiкiм артыкуле аб нацыянальным адраджэннi ў Беларусi і Ўкраiне разглядаюцца падабенствы і адрозненнi дзвюх сiтуацый у сацыяльным і лiнгвiстычным аспектах. Артыкул будуецца на глебе стараннага аналiзу гiстарычных працэсаў; шматлiкiя статыстычныя звесткi падаюцца ў сцiслым таблiчным выглядзе. Як і зборнiк у цэлым, артыкул вылучаецца не толькi эрудыцыяй аўтаркi, але і адсутнасцю пабочнага або залішняга матэрыялу — дзякуючы дакладнаму адбору таго, што на самай справе iстотна для тэмы.

У адрозненне ад iншых артыкулаў зборнiка, у даследаваннi «Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч не быў аўтарам вадэвiлю “Пiнская шляхта”» (2000) у цэнтры ўвагi знаходзiцца лiтаратуразнаўчая праблема, хаця яна і вырашаецца лiнгвiстычнымi метадамi. Бескампрамiсны загаловак артыкулу дазваляе бачыць тут выклiк тым даследчыкам лiтаратуры, якiя прызвычаiлiся абавязкова адшукваць аўтараў для ананiмных тэкстаў. У артыкуле даецца ўражальнае абвяржэнне канону, згодна з якiм вадэвiль лiчыцца апошнiм творам самага буйнога беларускага пiсьменнiка сярэдзiны ХIХ стагоддзя.

У працы «Чым беларусы адрознiваюцца ад расійцаў?» (2002) пададзена элегантнае і разам з тым цалкам навуковае даследаванне загаловачнага пытання, якое, дарэчы, і мне часта ставiлi ў розных аўдыторыях. Прафесарка Мячкоўская адказвае на пытанне ў дзесяцi ўзважаных раздзелах, якiя заслугоўваюць таго, каб тут прывесцi iх загалоўкi: «Еўрапейцы-беларусы vеrsus еўразiйцы-расійцы»; «Беларускiя сяляне-аднаасобнiкi versus расійскiя сяляне-абшчыннiкi (калгаснiкi)»; «Народ, пакараны Iмперыяй за саюз з Польшчай»; «“Прыватныя” жыхары заходняй iмперскай ускраiны vеrsus “дзяржаўны народ”»; «Беларусы раней за расійцаў пакiдаюць “супольнае ўлонне” ўсходнеславянскiх народаў»; «Беларуская падатлiвасць асiмiляцыi і беларускi касмапалiтызм vеrsus неўспрымальнасць расійцаў да навакольных моваў»; «Беларускi недавер i/або раўнадушнасць да слова, адукацыi, да кнiжнай і гарадской культуры, да iдэалогii versus расійская словацэнтрычнасць і iдэалагiчная палкасць»; «Вузкасць культурных гарызонтаў беларускай гуманiтарыстыкi»; «Дзвюхмоўе і бiкультуральнасць беларусаў versus аднамоўе і монакультуральнасць расійцаў»; i, нарэшце, амаль што кплiвы і гарэзлiвы фiнальны пункт: «У Беларусi людзi жывуць у сярэднiм дольш, чым у Расii», якi даў аўтарцы права, са спасылкай на ААН, cфармуляваць напрыканцы артыкулу яшчэ адну цiкавую заўвагу: “Дарэчы, у глабальных шматпрыкметных рэйтынгах па “чалавечым развiццi”, якiя штогод складаюць у ААН, Беларусь усё яшчэ наперадзе ад Расii” (с.125).
 

   
   

У апошнiм артыкуле гэтай захапляльнай кнiгi паказваюцца новыя рысы ў беларускай моўнай сiтуацыi, што праявiлiся на пачатку ХХI стагоддзя, а таксама зафiксаваны той “момант iсцiны” аб беларускiм суверэнiтэце, што стаў вiдавочным летам 2002 году, калi Аляксандр Лукашэнка, урэшце iгнаруючы раздражнёнасць Пуцiна, абвясцiў: “Беларусь нiколi не стане 90-м суб’ектам Расiйскай Федэрацыi” (с.140), чым заслужыў iранiчныя ўхвалы беларускай лiберальнай прэсы. Гэты артыкул пачынаецца з канстатацыi таго, што пасля рэферэндуму 1995 году ўжыванне беларускай мовы звузiлася, аднак пры гэтым пашырылася яе сiмвалiчнае ўжыванне настолькi, што яно пераважае выкарыстоўванне лiтаратурнай мовы ў камунiкатыўных функцыях. Узмацнiўся канфлiкт памiж старой, рэпрэсаванай арфаграфiяй (тарашкевiца) і саветызаваным (русiфiкатарскiм) правапiсам (наркамаўка). Змяшэнне моваў набывае новыя формы і функцыi: часам у газетным артыкуле на расійскай мове галоўная iдэя фармулюецца па-беларуску; у расійскамоўным палiтычным выступе асобныя беларускiя фразы могуць ужывацца як знакi нацыянальнай свядомасцi і нацыянальна-адраджэнскай арыентацыi аўтара цi прамоўцы; беларуская мова на шыльдах прадпрыемстваў дробнага бiзнесу часам успрымаецца як знак нацыянальнай трываласцi і ўкаранёнасцi; у расійскамоўных СМI ўкрапiны на беларускай гучаць як кпiны з беларускамоўнай апазiцыi цi з традыцыйнай беларускай культуры; у сваю чаргу, у апазiцыйнай беларускай прэсе ўкрапiны трасянкi — звычайна гэта кпiны з расійскамоўных беларусаў; скажоная цi ўтрыраваная расійская мова падкрэслiвае непрыманне русiфiкацыi і “савецкасцi”. У апошнiм артыкуле гучыць iранiчны пасаж адносна канца абвешчанага аб’яднання Беларусi з Расiяй, пры гэтым цытуецца галоўны носьбiт трасянкi — сам беларускi прэзiдэнт, калi ён зухавата адкiдвае нацыянальную мову сваёй краiны як мову бедную, на якой нельга выразiць нiчога вялiкага (с.127).

Гэты выдатны зборнiк глыбокiх, дбайна дакументаваных і дакладна напiсаных даследаванняў будзе карысным усiм, каго цiкавiць дзвюхмоўе, моўная палiтыка і феномен мовы ў якасцi сiмвалу і падмурку нацыянальнай iдэнтычнасцi. Першыя шэсць артыкулаў упершыню пабачылi свет за межамi Беларусi, апошняя праца напiсана спецыяльна для разгледжанага тому. Варта спадзявацца, што ў недалёкай будучынi гэтая высакаякасная кнiга будзе перавыдадзена; яна заслугоўвае таго, каб знайсцi свайго шырокага чытача ў самой Беларусi.

 
 

   
Пачатак  Навіны  Форум  Пошук  Аўтары  Цалкам  Іншае

№ 6 (29) – 2003

да Зьместу

Праект ARCHE

да Пачатkу СТАРОНКІ


Рэдаkцыя: analityka@yahoo.com   Майстраваньне [mk]
Copyright © 1998-2004 ARCHE "Пачатаk" magazine
Апошняе абнаўленьне: 2004/01/21